soscredit

Smlouva o úvěru_ no active

dle z.č. 89/2012, Občanský zákoník (dále „OZ“), v platném znění a z.č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále „ZSÚ“), v platném znění

1.  Úvodní ustanovení

1. 1. Orange finance s.r.o., IČ: 044 88 237, sídlem a doručovací adresou Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 248374, jakožto Úvěrující, je právnickou osobou dle českého právního řádu, mající veškerá platná oprávnění ke své podnikatelské činnosti, potřebná k poskytování nebankovních úvěrů, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování úvěrů či spotřebitelských úvěrů třetím osobám. Úvěrující vždy před uzavřením Smlouvy a Dokumentace s odbornou péčí posuzuje schopnost Klienta splácet odsouhlasený úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných od Klienta a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta s tím, že pokud by byl důvodem neposkytnutí úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Úvěrující neprodleně a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.

1.2. Fyzická osoba, jakožto Klient, je fyzickou osoba, občan ve věku od 21 let až 65 let, občan členského státu Evropské unie, mající v České republice trvalý pobyt, dosahující pravidelný měsíční příjem, způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, plně svéprávná, splňující podmínky ve Smlouvě uvedené, připravena Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. Klient je osobou, jež není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

1.3. Smlouva o úvěru či smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená v elektronické formě zakládající právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, dle které se Úvěrující zavazuje po posouzení platební schopnosti Klienta poskytnout Klientovi při naplnění podmínek Smlouvy finanční službu ve výši akceptované Úvěrujícím a dle které se Klient zavazuje Úvěrujícím poskytnutou finanční službu vrátit zpět Úvěrujícímu spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru za podmínek sjednaných Smlouvou, případně i sjednané smluvní pokuty, sjednané smluvní poplatky a zákonný úrok z prodlení pro případ prodlení Klienta se zaplacením sjednané finanční služby, plynoucí ze Smlouvy. Smlouva, jež uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu, vymezuje práva a povinnosti Úvěrujícího, jakožto poskytovatele Úvěru, a jeho Klienta, jakožto příjemce Úvěru, dále podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, právní dopady v případě porušování Smlouvy, postupy při zrušení Smlouvy, ale i další podmínky. Smlouva je vždy výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy s Úvěrujícím, když pro tento případ je Úvěrující oprávněn stát se příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta. Klient je tudíž vždy navrhovatelem Smlouvy, když Úvěrujícímu podává návrh, tj. nabídku na uzavření Smlouvy podle OZ či dle ZSÚ. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními OZ, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru a o finančních službách uzavíraných distančním způsobem a ZSÚ, jestli tak vyplývá ze ZSÚ. Dle ujednání Smluvních stran pro případ, že nebudou naplněny podmínky pro poskytování úvěru dle ZSÚ, analogicky se použijí pro Smlouvu příslušná ustanovení OZ. Na uzavření Smlouvy a poskytnutí úvěru není právní nárok. Pro případ neposkytnutí je Úvěrující povinován oznámit tuto skutečnost Klientovi, když navíc není povinován zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem.

1.4. Úvěr je konkrétní peněžitá částka, jíž Úvěrující poskytne Klientovi na základě předem sjednaných podmínek v této Smlouvě, a to bezhotovostní formou na Bankovní účet Klienta po uzavření Smlouvy. Úvěr není určen k úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Klient je oprávněn Úvěr použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí Úvěru je bezúčelové. Poskytnutím Úvěru Úvěrujícím se má za to, že vzhledem k informacím získaným od Klienta či nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, tento bude schopen Úvěr splácet, a to z důvodu, že Úvěrující před poskytnutím Úvěru vynaložil odbornou péči, potřebnou pro posouzení schopnosti Klienta splácet. Úvěrující poskytuje svým klientům finanční částky v rozsahu od 1.000,- Kč do 15.000,- Kč.

1.5. Nedílnou součástí Smlouvy je vždy následující Dokumentace, a to Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, dle přílohy ZSÚ, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy (dále společně jako „Dokumentace“).

Podmínky Úvěru

Druh Úvěru:       bezhotovostní a bezúčelový

Výše Úvěru:………………………

Poplatek za poskytnutí Úvěru:…………….

Termín splatnost Úvěru: …………

Celková splatná částka:……………

Smluvní úrok z Úvěru: bezúročný

Roční procentní sazba nákladů (RPSN): ………………

Forma poskytnutí Úvěru: na Bankovní účet Klienta

Den poskytování Úvěru: den odeslání Úvěru na Bankovní účet Klienta

2.  Další základní definice pojmů

2.1. Elektronické kanály – Smluvní stranami odsouhlasená forma předávání informací a písemných dokumentů či provádění dalších činností prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu.

2.2. Klientská sekce – chráněné prostředí na Webové stránce Úvěrujícího, do něhož má Klient na základě uzavřené Smlouvy neomezený přístup 24 hodin denně, po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, prostřednictvím kterého Klient je oprávněn podávat žádost o úvěr, komunikovat s Úvěrujícím a taktéž nahlédnout mimo jiné zejména do veškeré smluvní dokumentace, uzavřené s Úvěrujícím.

2.3. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Klientské sekce a k přístupu Klienta k ní, a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce). Za Uživatelské jméno se považuje e-mailová adresa Klienta, tj. Adresa elektronické pošty Klienta. Heslo -  kombinace znaku nabraným klientem při registrace.

2.4. Poplatek za poskytnutí úvěru – finanční částka, závislá na výši Úvěru a Termínu splatnosti Úvěru, uvedená v ceníku Úvěrujícího, kterou se Klient zavazuje zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru, když tímto poplatkem Klient hradí náklady vzniklé Úvěrujícímu za poskytnutí finanční služby, a to např. náklady související se zpracováním Žádosti o poskytnutí Úvěru Klienta, s uzavíráním Smlouvy a Dokumentace a taktéž s převodem finančních prostředků na Bankovní účet Klienta.

2.5. Celková Částka k úhradě – součet Úvěru a Poplatku za poskytnutí úvěru, kterou je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu do Termínu splatnosti Úvěru a v případě nárokových sankčních poplatků po uplynutí Termínu splatnosti Úvěru.

2.6. Smluvní strany – společně Úvěrující/Věřitel i Úvěrovaný/Klient.

2.7. Žádost o poskytnutí Úvěru – jednání Klienta konané prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího, dle které je Klient oprávněn za podmínek plynoucích ze Smlouvy získat finanční službu od Úvěrujícího, zejména za předpokladu zvolení výše Úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a Termín splatnosti Úvěru.

2.8. Termín splatnosti Úvěru – Smluvní stranami sjednaná doba, do které se Klient zavazuje zaplatit Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího bezhotovostní formou Celkovou Částku k úhradě.

2.9. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru – žádost učiněná Klientem Elektronickými kanály v Klientské sekci s uvedením nového Termínu splatnosti Úvěru o 7, 14, 21 či 28 kalendářních dnů následujících po Termínu splatnosti Úvěru, kterou Klient potvrdí Heslem, když k odsouhlasení této žádosti dochází automaticky okamžikem zaplacení Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru ze strany Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího bezhotovostní formou pod Variabilním symbolem a dále i případných nárokových smluvních pokut, smluvních úroků, smluvních poplatků, zákonného úroku z prodlení či dalších finančních plnění dle této Smlouvy při prodlení Klienta s úhradou Celkové Částky k úhradě. K prodloužení Termínu splatnosti Úvěru může dojít ze strany Klienta opakovaně a bez omezení počtu, když po uhrazení shora sjednaných finančních částek se Klient zavazuje uhradit vždy jistinu Úvěru, včetně Poplatku za poskytnutí úvěru, a to v novém termínu splatnosti Úvěru.

2.10. Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru – konkrétní finanční částka, kterou se Klient zavazuje zaplatit za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, když výše tohoto poplatku je závislá na výši Úvěru a počtu kalendářních dnů, o které se Termín splatnosti Úvěru prodlouží. Bližší specifikace jednotlivých poplatků je uvedeno v Klientské sekce klienta, který je umístěn na Webové stránce Úvěrujícího.

2.11. Verifikační poplatek – nevratný finanční poplatek ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), který je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu na jeho výzvu po uzavření této Smlouvy bezhotovostní formou z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího za účelem a)potvrzení registračních údajů vyžadovaných Úvěrujícím, a to při jejích změně b) pro ověření Bankovního účtu Klienta. Verifikační poplatek je Klient povinen zaplatit sjednanou formou, ode dne odeslání výzvy k úhradě ze strany Úvěrujícího ve formě SMS zprávy na Telefon Klienta, či e-mailové zprávy na E-mail Klienta, když jiný způsob úhrady Verifikačního poplatku, než-li popsaný shora, např. z jiného než Bankovního účtu Klienta či třetí osoby či vložením hotovosti na Bankovní účet Úvěrujícího, není přípustný.

2.12. Webová stránka Úvěrujícího – internetové stránky Úvěrujícího www.soscredit.cz.

2.13. Bankovní účet Úvěrujícího - peněžní účet či peněžní účty Úvěrujícího uvedený na Webové stránce Úvěrujícího.

2.14. Bankovní účet Klienta - peněžní účet uvedený Klientem v jeho registračním formuláře, při podaní  Žádosti o poskytnutí Úvěru, jehož je majitelem a jenž je veden na jméno Klienta.

2.15. Telefon Klienta – číslo mobilního telefonu Klienta, určený pro komunikaci s Úvěrujícím a které Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho registračním formuláře, při podaní Žádosti o poskytnutí Úvěru.

2.16. E-mail Klienta – e-mailová adresa Klienta, určená pro komunikaci s Úvěrujícím, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu v jeho registračním formuláře, při podaní Žádosti o poskytnutí Úvěru.

2.17. Telefon Úvěrujícího – číslo telefonu Úvěrujícího uvedený na Webové stránce Úvěrujícího určený ke komunikaci s Klientem.

2.18. E-mail Úvěrujícího – e-mailová adresa Úvěrujícího uvedená na Webové stránce Úvěrujícího, určená ke komunikaci s Klientem.

2.19. Dozorový orgán – Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, který je orgánem vykonávající dozor nad dodržováním povinností ze strany Úvěrujícího.

2.20. Variabilní symbol – rodné číslo Klienta, jež je Klient povinován použít při každé platbě finančních prostředků bezhotovostní formou ze svého Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího.

2.21. Trvalý nosič dat – kterýkoliv předmět, který umožňuje uchování informací určených Klientovi osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a rovněž který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 písm. j) ZSÚ Smluvní strany považují i uložení obsahu jakéhokoliv dokumentu v Klientské sekci.

3.  Okamžik vzniku a zániku Smlouvy

3.1. K uzavření Smlouvy a Dokumentace je dle výslovné dohody Smluvních stran použito prostředků komunikace na dálku, umožňující uzavřít Smlouvu a Dokumentaci bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta s čímž Klient souhlasí a proti této formě nevznáší žádných námitek.

3.2. Smlouva a Dokumentace jsou uzavřeny mezi Úvěrujícím a Klientem on-line na Webové stránce Úvěrujícího, který je zároveň provozovatelem Webové stránky Úvěrujícího s tím, že podpis Klienta je u této Smlouvy a Dokumentace podepsaná prostřednictvím registračního procesu popsaném v čl. 5. této smlouvy  nebo v  Klientské sekce v sekci „Moje půjčky“, a následném potvrzením pomocí „Hesla“ že takovýto úkon má platnost písemného právního jednání, neboť tato forma podpisu této Smlouvy a Dokumentace je pro Smluvní strany dostatečně určitá a srozumitelná.

3.3. Po realizaci veškerých nezbytných úkonů, blíže popsaných v čl. 5 této Smlouvy ze strany Klienta se Klient dostane do poslední fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro uzavření této Smlouvy, jež probíhá na Webové stránce Úvěrujícího, a to způsobem popsaným v této Smlouvě.

3.4. Neprodleně po uzavření této Smlouvy a Dokumentace Úvěrující odesílá Úvěr na Bankovní účet Klienta pod Variabilním symbolem, když současně Klient obdrží na E-mail Klienta tuto Smlouvu a Dokumentaci, společně s oznámením o schválení Úvěru.

3.5. Po uzavření Smlouvy Úvěrující vloží do Klientské sekce tuto uzavřenou Smlouvu a Dokumentaci, ke kterým bude mít Klient neomezený přístup.

3.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, když se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých závazků Klienta ze Smlouvy.

3.7. Při porušení povinnosti Klienta blíže specifikované v čl. 9. odst. 9.14. této Smlouvy a při prodlení se splněním dané povinnosti delším jak 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k zaslání požadovaných a sjednaných listinných dokumentů na Email Klienta, je Úvěrující oprávněn požadovat, aby Klient neprodleně a jednorázově splatil Úvěrujícímu veškeré své závazky, které Úvěrující eviduje vůči Klientovi, a to splatné či do té doby nesplatné.

4.  Ujednání o odstoupení od Smlouvy

4.1. Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Pokud by byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny Klientovi ze strany Úvěrujícího až po uzavření této Smlouvy, pak ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu byly tyto údaje sděleny.

4.2. Pro případ odstoupení od této Smlouvy ze strany Klienta, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení Úvěru a současně ceny jen za službu již Úvěrujícím poskytnutou, když tato cena nesmí býti nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby s tím, že cena za již poskytnutou službu bude maximálně ve výši Poplatku za Úvěru, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne odeslání odstoupení od této Smlouvy Úvěrujícímu.

4.3. O odstoupení od této Smlouvy je Klient povinován informovat Úvěrujícího doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Úvěrujícího, když Klient může pro odstoupení od této Smlouvy použít vzorový formulář, který je umístěn na Webové stránce Úvěrujícího. V písemnosti je Klient povinován uvést své jméno a příjmení, rodné číslo, číslo Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této Smlouvy.

4.4. Odstoupení od této Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem jejího doručení Úvěrujícímu, když bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení je Úvěrující povinován prostřednictvím Elektronických kanálů potvrdit Klientovi přijetí odstoupení od této Smlouvy.

4.5. Při porušení této Smlouvy ze strany Klienta, a to zejména za situace, že se prohlášení Klienta ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, či předloží-li Klient Úvěrujícímu nepravé či upravené dokumenty, nezašle-li Klient Úvěrujícímu jím požadované dokumenty, jež budou prokazovat totožnost Klienta a existenci Bankovního účtu Klienta, tak jak plyne z čl. 9. odst. 9.14. této Smlouvy je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od této Smlouvy zaplatit zpět Úvěrujícímu Úvěr, Poplatek za poskytnutí úvěru, zákonné úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na Bankovní účet Úvěrujícího, a další plnění plynoucí z této Smlouvy.

5.  Registrační proces, Žádost o poskytnutí Úvěru prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího

5.1. Mezi výslovné podmínky nezbytné pro projednání a pro odsouhlasení Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího je sepsání a řádné vyplnění Žádosti o poskytnutí Úvěru ze strany Klienta dle pokynů Úvěrujícího v podobě online formuláře, umístěného na Webové stránce Úvěrujícího a jeho odeslání Úvěrujícímu, dále zaslání Úvěrujícím požadovaných dokumentů, dále úplný a bezvýhradný souhlas Klienta s touto Smlouvou a Dokumentací a úplný a bezvýhradný souhlas Klienta o způsobu řešení případných sporů u rozhodce za podmínek uvedených v samostatné Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

5. 2.KROK 1“ - Klient před uzavřením této Smlouvy je povinen si vybrat výši požadovaného úvěru a termínu splatnosti, včetně seznámení se s veškerými poplatky za poskytnutí úvěru s tím, že je taktéž oprávněn uplatnit slevový kód na Poplatek za poskytnutí úvěru, má-li jej k dispozici, a to do speciální políčka nesoucí označení „Slevový kód“. Při výběru těchto údajů se Klientovi následně zobrazí Poplatek za poskytnutí úvěru ve skutečné výši, Termín splatnosti Úvěru a RPSN. Při následném stisknutí políčka nesoucí označení “Půjčit si” se Klientovi ještě jednou zobrazí rekapitulace zásadních podmínek pro poskytnutí Úvěru, když v této fázi je Klient oprávněn svůj registrační proces bez jakéhokoliv finančního postihu ze strany Úvěrujícího opustit a tento ukončit. Rozhodne-li se Klient svobodně a dle své vážné vůle pokračovat ve svém registračním procesu.

5. 3. KROK 2“ – V další fázi registračního procesu Klient je povinen zadat své osobní údaje, a to jméno a příjmení, rodné číslo, telefon, Emailovou adresu, když taktéž je Klient povinen zaškrtnout a odsouhlasit samotnými a oddělenými kroky Souhlas Klienta s nakládáním s osobními údaji a Souhlas Klienta s nakládáním jeho osobních údajů pro marketingové účely Úvěrujícího. Pro ukončení této fáze registračního procesu a po kompletním vyplnění všech Úvěrujícím požadovaných údajů je Klient povinen stisknout políčko nesoucí označení „Pokračovat“. I v této fázi je Klient oprávněn svůj registrační proces bez jakéhokoliv finančního postihu ze strany Úvěrujícího opustit a tento ukončit.

5. 4. KROK 3“ – V další fázi registračního procesu Klienta dochází k ověření telefonního čísla Klienta, když na jeho mobilní telefon bude doručena SMS zpráva s uvedením PIN kódu, který následně je Klient povinen zadat do speciálního k tomu určeného políčka, když následným stisknutým políčka nesoucí označení „Pokračovat“ se Klient dostane se do poslední fáze svého registračního procesu. I v této fázi je Klient oprávněn svůj registrační proces bez jakéhokoliv finančního postihu ze strany Úvěrujícího opustit a tento ukončit.

5.5. KROK 4“ – V další fázi registračního procesu Klient je povinen zadat své kontaktní údaje, a to číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., město/obec, PSČ), korespondenční  adresa (ulice, č.p., město/obec, PSČ),  informace o bankovním účtu (jméno a příjmení majitele účtu, číslo bankovního účtu), informace o zaměstnání - typ zaměstnání Klient sdělí volbou z uvedených možností ( Zaměstnaný, Personální agentura, OSVČ, Důchodce, Mateřská dovolena, Student, Invalidní důchodce, Nezaměstnaný, Ostatní), název zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, délka zaměstnání, pracovní pozice, finanční informace (čistý měsíční příjem a výše měsíčních závazků). Následně Klient vytvoří svoje vlastní Heslo pro přihlášení do Klientské sekce. V této fázi registračního procesu je Klient povinen se seznámit s obsahem Smlouvy, se všemi právy, povinnosti, s právními dopady, včetně sankčních ujednání plynoucích pro Klienta z této Smlouvy pro případ neplnění a porušení této Smlouvy. Úvěrující podotýká, že k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může tedy kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Webovou stránku Úvěrujícího opustit. Před odsouhlasením daných dokumentů je Klient taktéž oprávněn kontaktovat Úvěrujícího a uvést návrh změn smluvní dokumentace, které by Klient požadoval ze strany Úvěrujícího provést. Po přečtení a seznámení s touto Smlouvou je Klient povinen na důkaz svého souhlasu s touto Smlouvou tuto odsouhlasit, a to zaškrtnutím příslušného políčka umístěného pod touto Smlouvou s tím, že pokud tak Klient učiní, Klient výslovně souhlasí s touto Smlouvou. Zaškrtnutí daného příslušného políčka pod touto Smlouvou ze strany Klienta je Klient povinen samostatnými a oddělenými kroky odsouhlasit i další Dokumentaci, a to Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, dle přílohy ZSÚ, Rozhodčí smlouvu, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, když i tuto Dokumentaci je Klient taktéž povinen si důkladně přečíst a stvrdit tak zaškrtávacími políčky pod jednotlivou Dokumentací. Klient bere na vědomí, že i v této fázi registračního procesu je Klient oprávněn bez jakéhokoliv právního a finančního postihu ukončit svůj registrační proces. V této části se taktéž Klientovi objeví celková rekapitulace podmínky poskytnutí Úvěru, a to výše Úvěru v Korunách českých, Poplatek za poskytnutí úvěru v Korunách českých, Termín splatnosti Úvěru a Celková Částka k úhradě v Korunách českých, když následně po zmáčknutí políčka nesoucí označení “Odeslat žádost” se Klient dostává na další stránku, ve které Úvěrující oznamuje Klientovi poděkování za odeslání Žádosti o poskytnutí Úvěru.

5.6. Klient bere na vědomí, že na pokyn Úvěrujícího je Klient povinen zcela na své náklady dodat Úvěrujícímu prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího 2 (slovy: dva) platné průkazy totožnosti s osobní fotografií Klienta (občanský průkaz/ cestovní pas Klienta, není-li Klient občanem České republiky, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod. a dále výpis z Bankovního účtu Klienta a výplatní pásky za poslední 2 (slovy: dva) kalendářní měsíce, když nesplnění těchto povinností může mít za následek neposkytnutí úvěru.

5.7. Klient bere na vědomí, že jím požadovaný Úvěr může být Úvěrujícím schválen v plné Klientem požadované výši, avšak také mu může být nabídnut Úvěr nižší. Pro tento případ bude Klient povinován se přihlásit do „Klientské sekce“ a podat novou žádost o úvěr. Po přečtení a seznámení s touto Smlouvou je Klient povinen na důkaz svého souhlasu s touto Smlouvou tuto odsouhlasit, a to zaškrtnutím příslušného políčka umístěného pod touto Smlouvou s tím, že pokud tak Klient učiní, Klient výslovně souhlasí s touto Smlouvou. Zaškrtnutí daného příslušného políčka pod touto Smlouvou ze strany Klienta je Klient povinen samostatnými a oddělenými kroky odsouhlasit i další Dokumentaci, a to Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji , Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, dle přílohy ZSÚ, Rozhodčí smlouvu, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, když i tuto Dokumentaci je Klient taktéž povinen si důkladně přečíst a stvrdit tak zaškrtávacími políčky pod jednotlivou Dokumentací. V této části se taktéž Klientovi objeví celková rekapitulace podmínky poskytnutí Úvěru, a to výše Úvěru v Korunách českých, Poplatek za poskytnutí úvěru v Korunách českých, Termín splatnosti Úvěru a Celková Částka k úhradě v Korunách českých, když následně vloží do předmětného pole na Internetových Stránkách své „Heslo“ určeného pro přihlášení do Klientské sekce, který Klient vytvořil po své úspěšné registraci a následně stiskne políčka nesoucí označení “Odeslat žádost” se Klient dostává na další stránku, ve které Úvěrující oznamuje Klientovi poděkování za odeslání Žádosti o poskytnutí Úvěru.

6.  Postup při poskytování opakovaných úvěrů

6.1. Klient je oprávněn o následný úvěr zažádat Úvěrujícího totožným postupem shora popsaným v této Smlouvě (čl. 5.) s výjimkou nutnosti opětovně dokončit registrační proces, a to prostřednictvím Klientské sekce na Webové stránce Úvěrujícího, výlučně však za předpokladu řádného vypořádání veškerých finančních závazků, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy, nedomluví-li se Klient s Úvěrujícím jinak.

6.2. Klient bere výslovně na vědomí pro případ jeho zájmu o poskytnutí dalšího úvěru, že je Klient povinen uzavřít novou smlouvu o úvěru a Dokumentaci.

6.3. V případě požadavku Klienta o poskytnutí dalšího úvěru, je Klient oprávněn přihlásit se do své Klientské sekce, a to postupem v této sekci popsaném.

7.  Podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru

7.1. Klient je oprávněn jak před Termínem splatnosti Úvěru, tak i po Termínu splatnosti Úvěru učinit návrh Úvěrujícímu na prodloužení terminu splatnosti Úvěru, a to podáním Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, když před Termínem splatnosti Úvěru tak může učinit Klient za předpokladu, že Klient Úvěrujícímu uhradí v plné výši Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru bezhotovostní formou na Bankovní účet Úvěrujícího pod Variabilním symbolem a po Termínu splatnosti Úvěru tak může Klient učinit za předpokladu, že Klient Úvěrujícímu uhradí v plné výši Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, včetně veškerých zákonných úroků z prodlení, smluvních úroků, smluvních pokut, nákladů spojených s vymáháním, na které vznikne Úvěrujícímu vůči Klientovi nárok, a to taktéž bezhotovostní formou na Bankovní účet Úvěrujícího pod Variabilním symbolem. Klient je oprávněn navrhnout Úvěrujícímu prodloužení Termínu splatnosti Úvěru Elektronickými kanály, a to prostřednictvím Klientské sekce.

7.2. Klient je oprávněn si požádat neomezeně o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to o 7, 14,21 či 28 kalendářních dní, maximálně tedy nejdéle o 28 kalendářních dnů, následujících po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru.

7.3. Při podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru bude Klient upozorněn na výši Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, či na jiné sjednané a nárokové platby a zároveň vyzván k tomu, aby Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru či jiné sjednané a nárokové platby uhradil na Bankovní účet Úvěrujícího pod Variabilním symbolem nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin a zadáním svého Hesla určeného pro přihlášení do Klientské sekce, který Klient vytvořil po své úspěšné registraci, stiskne políčko “Prodloužit”. Provedení platby Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru či jiné sjednané a nárokové platby se automaticky považuje za uznání dluhu Úvěru a Poplatku za poskytnutí úvěru co do důvodu a výše ze strany Klienta.

7.4. Po zaúčtování Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, či případných dalších finančních částek plynoucích z této Smlouvy, Úvěrující odešle Klientovi elektronickou formou e-mailovou zprávu na E-mail Klienta o novém termínu splatnosti Úvěru.

7.5. Prodloužením Termínu splatnosti Úvěru se Klient zavazuje zaplatit Úvěrujícímu dlužný Úvěr a Poplatek za poskytnutí úvěru nejpozději v nově sjednaném termínu splatnosti Úvěru.

7.6. Nezaplacení Úvěrujícím požadovaných poplatků či jiných nárokových finančních částek plynoucích z této Smlouvy do 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin na Bankovní účet Úvěrujícího bezhotovostní formou od podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru se má automaticky za to, že svoji žádost bere Klient zpět.

8.  Splatnost Úvěru

8.1. Poskytnuté peněžní prostředky, tj. Celkovou Částku k úhradě, je Klient povinen vždy vrátit Úvěrujícímu v Korunách českých ve sjednaném Termínu splatnosti Úvěru a pouze bezhotovostní formou na Bankovní účet Úvěrujícího pod Variabilním symbolem.

8.2. Veškeré bankovní poplatky za realizované platby finančních prostředků bezhotovostní formou jdou zcela k tíži Klienta, krom bankovního poplatku za příchozí platbu na Bankovní účet Úvěrujícího.

8.3. Neobdrží-li Úvěrující od Klienta jiný pokyn či informaci, smluvní strany se dohodly tak, že platby realizované Klientem na své závazky ze Smlouvy se započítávají v následném pořadí:

1) náklady na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky,

2) úhrada smluvních pokut a smluvních poplatků,

3) úhrad smluvních úroků

4) úhrada zákonných úroků z prodlení,

5) úhrada Poplatku za poskytnutí Úvěru,

6) úhrada Úvěru.

8.4. Za situace, že Klient ocitne v prodlení víc než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnu s úhradou úvěru, či jakéhokoliv finančního závazku, plynoucího pro Klienta z této Smlouvy, a dále požádá-li Klient Úvěrujícího o sjednání splátkového kalendáře a pro případ, že se sjednáním splátkového kalendáře bude Úvěrující výslovně souhlasit, uzavře Klient s Úvěrujícím písemnou Dohodu o narovnání, řešící úhradu vzájemně odsouhlasených pohledávek Úvěrujícího evidovaných vůči Klientovi, kterou zašle Úvěrující Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a jíž je Klient povinován vytisknout 2x, dohodu o narovnání opatřit podpisy Klienta a tyto dohody o narovnání zaslat zpět Úvěrujícímu na jeho doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když současně je Klient povinován uhradit Úvěrujícímu před podpisem samotné dohody o narovnání finanční částku požadovanou Úvěrujícím a na výzvu Klienta sdělenou Úvěrujícím, odvislou od výše dlužné částky, zákonných úroků z prodlení a sjednaných smluvních pokut či nákladů spojených s vymáháním dlužných částek s tím, že za sjednání splátkového kalendáře náleží Úvěrujícímu ze strany Klienta poplatek ve výši 15% (slovy: patnáct procent), zvýšený o příslušnou částku daně z přidané hodnoty, který Klient uhradí Úvěrujícímu na základě Úvěrujícího vystaveného daňového dokladu zaslaného Úvěrujícím Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta, a to taktéž před samotným podpisem dohody o narovnání.

8.5. Za situace, že Klient bude evidovat vůči Úvěrujícímu přeplatek, zavazuje se Klient zaslat Úvěrujícímu podepsanou žádost o vrácení tohoto přeplatku na doručovací adresu Úvěrujícího, když v opačném případě není Úvěrující v prodlení.

8.6. Klient je oprávněn splatit Úvěr kdykoliv před Termínem splatnosti Úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení Celkové Částky k úhradě, dle § 15 odst. 1 ZSÚ o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

8.7. Ukončením této Smlouvy není dotčeno právo Úvěrujícího na úhradu pohledávek vzniklých Úvěrujícímu vůči Klientovi z této Smlouvy.

8.8. Veškeré pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči Klientovi, a to splatné či nesplatné, se stávají automaticky splatnými dnem úmrtí Klienta a taktéž ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.

8.9. Veškeré platby provedené Klientem na Bankovní účet Úvěrujícího jsou považovány za řádně a včas provedené okamžikem jejich připsání na Bankovní účet Úvěrujícího pod správným Variabilním symbolem. Neuvedení správného Variabilního symbolu při provádění kterékoliv platby ze strany Klienta v souvislosti se Smlouvou, automaticky znamená, že Úvěrující takto provedenou platbu nezaúčtuje. Pro tento případ Klient bere na vědomí, že se Klient dostává do prodlení s placením svých závazků s tím, že veškeré škody či náklady vzniklé Úvěrujícímu neuvedením správného Variabilního symbolu jdou zcela k tíži Klienta s tím, že Úvěrující je oprávněn po Klientovi požadovat veškeré nárokové postihy a náklady plynoucí ze Smlouvy tak, jako kdyby Úvěr či Poplatek za poskytnutí úvěru nebyly Klientem řádně a včas uhrazeny.

9.  Další práva a povinnosti Smluvních stran

9.1. Při naplnění podmínek plynoucích z této Smlouvy se Úvěrující zavazuje poskytnout Klientovi Úvěrujícím akceptovaný Úvěr, a to bezhotovostní formou na Bankovní účet Klienta.

9.2. Klient je plně zodpovědný za komunikaci s Úvěrujícím Elektronickými kanály výlučně prostřednictvím své osoby, když zároveň je plně zodpovědný za veškeré škody vzniklé Klientovi, Úvěrujícímu či třetí osobě v důsledku ztráty či zneužití příslušných přístupových kódů či hesel, umožňující Klientovi komunikovat s Úvěrujícím Elektronickými kanály prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího v Klientské sekci, když za tímto účelem vyvine Klient maximální úsilí k tomu, aby neumožnil třetí osobě přístup ke svým kódům či heslům.

9.3. Klient je povinen informovat Úvěrujícího o všech změnách v údajích, které Úvěrujícímu poskytnul před či po uzavření této Smlouvy, když při změně Bankovního účtu Klienta je Klient povinován uhradit na Bankovní účet Úvěrujícího ověřovací poplatek ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna čeká). Pro provedení jakékoliv změny je Klient povinován se řídit pokyny Úvěrujícího s tím, že každou změnu svých osobních či kontaktních údajů (např. příjmení, Telefon Klienta, E-mail klienta, občansky průkaz, zaměstnaní, atd.) je Klient povinen informovat Úvěrujícího bez zbytečného odkladu písemnou formou na E-mail Úvěrujícího.

9.4. Klient je povinen při komunikaci s Úvěrujícím vždy uvádět pravdivé, aktuální, úplné a nezkreslené údaje, když v opačném případě je Klient povinen k náhradě veškeré škody, vzniklé Úvěrujícímu, Klientovi či třetí osobě.

9.5. Úvěrující nenese žádnou odpovědnost za opožděně provedené či neprovedené peněžní převody.

9.6. Klient je povinen řádně a včas zaplatit Úvěrujícímu ze svého Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího nejen Celkovou Částku k úhradě, ale i další nárokové finanční částky, plynoucí pro něj z této Smlouvy.

9.7. Při prodlení s úhradou Celkové Částky k úhradě je Klient povinen uhradit sjednané smluvní pokuty, zákonné i smluvní úroky, sjednané poplatky či náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího, když na tyto závazky v prodlení je Úvěrující povinen Klienta upozornit, a to formou dle svého uvážení.

9.8. Úvěrující je dále povinen zajistit ochranu osobních údajů Klienta, jejich řádnou správu a užívání.

9.9. Úvěrující je zejména oprávněn, odmítnout poskytnout úvěr, na který není právní nárok, dále postoupit třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky evidované vůči Klientovi plynoucí z této Smlouvy, postoupit třetí osobě práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy, tyto pohledávky zastavit, pokud to nezhorší situaci Klienta, informovat registry dlužníků o prodlení Klienta.

9.10. Na základě podané žádosti má Klient právo obdržet smluvní podmínky v tištěné podobě.

9.11. Na základě podané žádosti má Klient právo obdržet smluvní podmínky v tištěné podobě.

9.12. Klient bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího není oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Úvěrujícímu, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Úvěrujícímu.

9.13. Je-li na Klienta zahájeno insolvenční řízení z jeho podnětu či podnětu třetí osoby, zavazuje se Klient o této skutečnosti písemnou formou informovat Úvěrujícího, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne kdy nastala tato skutečnost, když zároveň se Klient zavazuje v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu, plynoucí z této Smlouvy a taktéž Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.

9.14. Při porušení této Smlouvy ze strany Klienta, a to zejména za situace, že se před uzavřením této Smlouvy či po jejím uzavření ukáží prohlášení Klienta za nepravdivá, zkreslená či neúplná, či předloží-li Klient Úvěrujícímu nepravé či upravené dokumenty, či nebude-li Klient realizovat veškeré své platby ve prospěch Úvěrujícího na Bankovní účet Úvěrujícího bezhotovostní formou výlučně prostřednictvím svého Bankovního účtu Klienta, či ukáže-li se, že Bankovní účet Klienta není veden na jméno Klienta či tento nebude jeho majitelem, což vše shora popsané bude automaticky považováno za hrubé a závažné porušení této Smlouvy, zavazuje se Klient na výzvu Úvěrujícího v elektronické podobě nejpozději do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od výzvy zaslat Úvěrujícímu doklad prokazující existenci Bankovního účtu Klienta (tedy, že Klient je jeho majitelem a že je veden na jeho jméno) nikoliv starší než 2 (slovy: dva) kalendářní měsíce a 2 (slovy: dva) platné průkazy totožnosti Klienta s fotografií Klienta.

9.15. Pokud Klient získá od Úvěrujícího slevový kód či má-li Klient nárok na úvěr se slevou, má Klient automaticky nárok od Úvěrujícího získat Úvěr za Poplatek za poskytnutí úvěru ve snížené výši, tedy Klient má pro tento případ nárok na slevu z Poplatku za poskytnutí úvěru. Získá-li však Klient Úvěr se sníženým Poplatkem za poskytnutí úvěru a dostane-li se následně Klient do prodlení s úhradou Celkové Částky k úhradě či požádá-li Klient před sjednaným Termínem splatnosti Úvěru o prodloužení tohoto Termínu splatnosti Úvěru, Smluvní strany automaticky sjednávají, že Klient je povinen krom všech dlužných částek zaplatit Úvěrujícímu zbývající část Poplatku za poskytnutí Úvěru, tj. odpuštěnou část tohoto Poplatku za poskytnutí Úvěru.

9.16. Při prodlení Klienta s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy je Úvěrující oprávněn zasílat Klientovi upomínky na prodlení, a to formou a v rozsahu dle svého uvážení, s čímž Klient souhlasí, a to buď prostřednictvím SMS zprávy, telefonického rozhovoru nebo e-mailové zprávy.

10.  Spotřebitelský úvěr

10.1. Klient bere výslovně na vědomí, že článek 10. této Smlouvy se vztahuje výlučně na právní vztah vzniklý z této Smlouvy za předpokladu, že touto Smlouvou dochází k poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Pro tento případ Klient bere na vědomí, že ZSÚ se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu s celkovou výší nižší než 5.000,- Kč nebo vyšší než 1.880.000,- Kč, částka 5.000,- Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž Úvěrujícím a spotřebitelem uzavřeno v období 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se ZSÚ vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5.000,- Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období. Pro postup získání finanční částky nespadající pod ZSÚ a pro práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu plynoucí, se použijí příslušná ustanovení OZ a taktéž se analogicky použijí veškeré smluvní dokumenty uvedené v této Smlouvě. Klient bere na vědomí, že jednotlivá ustanovení tohoto článku 10. této Smlouvy mají přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

10.2. Klient, je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku uzavření této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů poté, kdy Úvěrující Klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném Trvalém nosiči dat. Od této Smlouvy lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Klient je oprávněn pro odstoupení od této Smlouvy použít vzorový formulář, který je umístěn na Webové stránce Úvěrujícího. Má-li Klient právo na odstoupení od této Smlouvy podle ZSÚ, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle OZ.

10.3. Při odstoupení od této Smlouvy je Klient povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit poskytnutý Úvěr, když pro tento případ je Klient taktéž povinen zaplatit Úvěrujícímu úrok ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je Úvěr splacen. V případě odstoupení Klienta od této Smlouvy nemá Úvěrující právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

10.4. Klient je oprávněn spotřebitelský Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského Úvěru, když v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinován platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského Úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského Úvěru má Úvěrující právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% (slovy: jedno procento) z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského Úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského Úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než 1 (slovy: jeden) kalendářní rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% (slovy: nula celá pět procent) z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského Úvěru.

10.5. Klient je oprávněn kdykoliv obdržet od Úvěrujícího bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady; pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se Smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

11.  Ujednání o smluvních úrocích, smluvních pokutách a dalších smluvních poplatcích a nákladech na soudní či mimosoudní vymáhání pohledávek

11.1. Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi krom Úvěru a Poplatku za poskytnutí úvěru taktéž následující:

- smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky, počínající běžet prvního dne následujícího po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru po dobu následujících třiceti kalendářních dnů,

- zákonný úrok z prodlení počínající běžet třicátý první den následující po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru, a to až do úplného zaplacení dlužní částky,

- jednorázové a opakující se smluvní pokuty z jistiny půjčené částky Úvěru Klientovi, a to při prodlení 3 (slovy: tři) kalendářních dnů po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% (slovy: dvacet procent), dále při prodlení 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% (slovy: dvacet procent), dále při prodlení 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent), dále při prodlení 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent) a dále při prodlení 28 (slovy: dvacet osm) kalendářních dnů po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent).

 Tzn., že Úvěrující má nárok na smluvní pokutu z poskytnutého Úvěru maximálně v počtu pět smluvních pokut, a to 3,7,14, 21 a 28 kalendářní den prodlení,

- náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a to zejména rozhodčí poplatek a náklady za právní zastoupení dle vyhl. č. 177/1996  Sb., advokátní tarif, v platném znění (dále „Advokátní tarif“),

- náklady spojené s mimosoudním vymáhání dlužných částek Klienta prostřednictvím Úvěrujícího či jím zmocněné osoby, když vyúčtovaná částka bude navýšena o zákonnou výši DPH.

11.2. Úvěrující je dále oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku po splatnosti evidovanou ze Smlouvy vůči Klientovi třetí osobě dle svého uvážení (dále “Inkasní společnost”), s čímž Klient souhlasí, když pro tento případ Klient taktéž souhlasí i s úhradou nezbytných nákladů, závislých na dlužné částce, spojených s vymáháním dlužných a nárokových částek plynoucích ze Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním Inkasní společnosti za mimosoudní vymáhání pohledávky, když tyto částky budou navýšeny o zákonnou výši DPH.

11.3. Úvěrující je oprávněn se svého nároku na zaplacení smluvních pokut či smluvních poplatků vzdát zcela či zčásti. Klient je povinen shora citované sankce zaplatit Úvěrujícímu i v případě, že porušení povinnosti sám nezaviní.

12.  Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji

12.1. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Úvěrujícímu a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených v samostatném dokumentu, nesoucí označení „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“, a současně tímto potvrzuje, že uvedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů Úvěrujícímu v dále specifikovaném rozsahu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Klienta. Zpracování Osobních údajů je Úvěrujícím prováděno v souladu Zákonem a zák. č. 1333/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů

13. Řešení sporů

13.1. V případě vzniku sporů, se použije český právní řád.

13.2. Jakékoliv spory plynoucí z této Smlouvy nebo související s ní se Smluvní strany budou snažit vyřešit smírnou cestou nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného časového odkladu, když následně bude spor rozhodován s konečnou platností u jednoho z rozhodců uvedených v Rozhodčí smlouvě uzavřené dle §2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a to včetně Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

13.3. Klient je oprávněn v souvislosti s touto Smlouvou se obrátit se svoji stížností na Dozorový orgán a také na Finančního arbitra České republiky, když řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh, který lze podat na formuláři vydaném tímto finančním arbitrem.

14. Doručování

14.1. Není-li dohodnuto v této Smlouvě jinak, korespondence související s touto Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Zákaznické sekce, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (dle volby odesílatele).

14.2. Zpráva je doručena:

14.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci klientského profilu, jsou považována za oznámení v písemné formě.

14.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

14.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

14.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též v případě, že se zásilka vrátí odesilateli jako nedoručitelná bez ohledu na důvod nedoručení, a to k datu vrácení, byla-li zaslána na korespondenční adresu adresáta.

15.  Další ujednání a prohlášení

15.1. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Úvěrující Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro Klienta z právních předpisů.

15.2. Dle prohlášení Smluvních stran není dán požadavek na pojištění některé ze Smluvních stran.

15.3. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 647, § 1726, § 1757, § 1765, § 1766, § 1805 odst. 2, § 1950, § 1951, § 1971. Smluvní strany taktéž výslovně vylučují pro účely Smlouvy působnost ustanovení §1971, §2050 a §2051 OZ a tudíž Úvěrující tak je oprávněn požadovat po Klientovi v případě porušení povinnosti ze strany Klienta vedle smluvních pokut, jsou-li za porušení povinností sjednány, také zaplacení případné škody, pokud nějaká z porušení povinnosti vznikla, a to v celém jejím rozsahu včetně ušlého zisku vedle sjednané smluvní pokuty. Povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy trvají i po ukončení Smlouvy.

15.4. Pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy a evidované za Klientem se promlčují ve lhůtě 6 (slovy: šesti) let ode dne, kdy mohla být ze strany Úvěrujícího vykonána či uplatněna poprvé, a to za předpokladu, že toto ujednání neodporuje obecně závazným právním předpisům.

15.5.  Klient dále prohlašuje, že:

- se řádně a v dostatečném předstihu seznámil s touto Smlouvou a Dokumentací,

- mu Úvěrující před uzavřením této Smlouvy poskytl všechny údaje, vyžadované OZ a ZSÚ (zejména dle § 1811, § 1820 a § 1843 OZ a §5 a §6 ZSÚ), a to zejména prostřednictvím Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru,

- že od Úvěrujícího obdržel veškerá vysvětlení potřebná k jeho posouzení, že tato Smlouva odpovídá jeho potřebám a jeho finanční situaci a že v této souvislosti byl taktéž Úvěrujícím informován o negativních dopadech prodlení s úhradou Úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru, dále o sjednaných sankcích a poplatcích a nákladech spojených se soudním či mimosoudním vymáháním pohledávek, když další poučení či vysvětlení nevyžaduje,

- odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost údajů, jím uvedených v Žádosti o poskytnutí Úvěru,

- byl upozorněn Úvěrujícím na trestně právní odpovědnost při uvedení nepravdivých údajů či nepravdivých prohlášení v Žádosti o poskytnutí Úvěru, když v této souvislosti bere na vědomí nejen možnost zamítnutí své žádosti, ale i pro možnost jednostranného odstoupení od této Smlouvy ze strany Úvěrujícího s tím, že pro tento případ Klient souhlasí s okamžitým zesplatněním Úvěru dnem doručení odstoupení,

- proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení,

- není v prodlení s úhradou jakýchkoli finančních částek vůči žádné fyzické či právnické osobě,

- není registrován jako dlužník v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr,

- žádá Úvěrujícího, aby tato Smlouva a Dokumentace byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Webové stránce Úvěrujícího,

- uděluje Úvěrujícímu výslovný souhlas k tomu, aby před uplynutím lhůty pro odstoupení od této Smlouvy, Úvěrující poskytl Klientovi Úvěrujícím odsouhlasený Úvěr,

- jím uvedený Bankovní účet Klienta je veden na jeho jméno, a že je i jeho majitelem,

- bude výlučně prostřednictvím svého Bankovního účtu Klienta realizovat veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího s tím, že v opačném případě se má automaticky za to, že toto porušení bude považováno za hrubé a závažné porušení této Smlouvy s tím, že pro tento případ se Klient zavazuje na výzvu Úvěrujícího v elektronické formě nejpozději do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od výzvy zaslat Úvěrujícímu doklad prokazující existenci Bankovního účtu Klienta nikoliv starší než 2 (slovy: dva) kalendářní měsíce a 2 (slovy: dva) platné průkazy totožnosti Klienta s fotografií Klienta,

- důkladné nepřečtení Smlouvy a Dokumentace a z toho plynoucí negativní právní dopady či sankce jdou zcela k jeho tíži,

- bude kontaktovat Úvěrujícího při jakékoliv nejasnosti s touto Smlouvou či Dokumentací za účelem vysvětlení veškerých nejasností,

- byl Úvěrujícím před uzavřením této Smlouvy poučen o všech důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména na povinnost řádně a včas splnit své povinnosti plynoucí z této Smlouvy a na povinnost uhradit sjednané smluvní pokuty, smluvní poplatky či náklady spojené se soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek Úvěrujícího,

- byl před uzavřením této Smlouvy řádně seznámen s ceníkem Úvěrujícího, když s tímto souhlasí.

15.6.  Klient souhlasí s tím:

- aby tato Smlouva a Dokumentace byly uzavřeny pomocí technických prostředků bez nutnosti podepsat tuto Smlouvu a Dokumentaci v listinné podobě,

- aby k uzavření této Smlouvy a Dokumentace byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít tuto Smlouvu a Dokumentaci bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Webová stránka Úvěrujícího www.soscredit.cz,

- že veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem,

- že k této Smlouvě ani k Dokumentaci nemá žádných připomínek, a ani k nim nečiní žádný protinávrh, tyto přijímá a považuje je za oběma Smluvními stranami Elektronickými kanály odsouhlasené, a to registrací své Žádosti o poskytnutí Úvěru v elektronické formě zadáním verifikačního ověřujícího podpisového Kódu ze SMS za podmínek sjednaných v této Smlouvě,

- aby spor mezi Smluvními stranami rozhodoval rozhodce v rozhodčím řízení pro případ prodlení s plněním jeho povinností plynoucích z této Smlouvy, a to na základě Rozhodčí smlouvy uzavřené obdobným způsobem jako tato Smlouva,

- Úvěrující zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na E-mail Klienta veškeré informace a dokumenty, vztahující se k této Smlouvě, včetně své nabídky služeb či služeb obchodních partnerů Úvěrujícího, když tento souhlas má možnost kdykoliv vzít zpět,

- aby mu Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka,

- aby Úvěrující vůči němu uplatnil veškeré smluvní pokuty a smluvní poplatky či další plnění pro případ porušení této Smlouvy s tím, že tyto nepovažuje je za jakkoli nepřiměřené či odporující dobrým mravům, když výši smluvních pokut a smluvních poplatků považuje za plně odpovídající významu těmito sankcemi zajištěných povinností.

16.  Závěrečná ujednání

16.1. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZSÚ. Smluvní strany pro účely plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před ujednáními v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze dodatky potvrzenými oběma Smluvními stranami s tím, že odpověď Smluvní strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.

16.3. Veškerá předchozí ujednání učiněná, ať již v písemné či ústní podobě, mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu pozbývají uzavřením této Smlouvy platnosti a účinnosti.

16.4. Klient souhlasí se zaznamenáváním telefonických hovorů či jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.

16.5. Změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro Klienta obtížnější, nemění to nic na povinnosti Klienta splnit závazky vyplývající z této Smlouvy. Klient tedy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, když dle vzájemné dohody Smluvních stran se ustanovení § 1765 odst. 1 a §1766 OZ v tomto případě nepoužije.

16.6. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy či Dokumentace by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

16.7. Tato Smlouva a Dokumentace jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude taktéž používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po celou dobu trvání smluvního vztahu.

16.8.  Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu sjednaly a uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, obsah této Smlouvy si přečetly, rozumí mu a jsou s ním srozuměni, na důkaz čehož uzavírají tuto Smlouvu.

Kolik si chcete půjčit?

Na jak dlouho?

Částka 0 Kč
Poplatek 0 Kč
Celkem 0 Kč
Splatnost -
RPSN 0%

Zadejte slevový kód Půjčit si

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Orange finance s.r.o.
Karlínské náměstí 238/6, Karlín
PSČ: 186 00, Praha 8
IČ: 04488237
DIČ: CZ04488237

Kontaktní informace

Linka pro klienty: + 420 228 226 751
info@soscredit.cz
Linka pro dlužníky: +420 228 226 170
pohledavky@soscredit.cz

Pracovní doba

Po – Pá od 8 do 19 hod.
So – Ne zavřeno