Podmínky reklamní soutěže o ceny

Popis cen

Ceny:

 • 30% sleva na poplatek 
 • 40% sleva na poplatek
 • 50% sleva na poplatek
 • 60% sleva na poplatek
 • 10ks fitness náramků  Xiaomi Mi Band 2
 • hlavní cenou je chytrý telefon Samsung Galaxy J5! 


Podmínky soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Orange Finance s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín PSČ: 186 00, Praha 8 , IČ 04488237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248374 (dále jen „pořadatel“).

 2. Soutěž probíhá na internetových stránkách www.soscredit.cz v České republice.

 3. Soutěž probíhá do 31. prosince 2018.

 4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky (dále též „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi. 


Výhra v soutěži


 1. Slosování probíhá pomocí Losu na strance soscredit.cz/akce/loterie.

 2. Každý soutěžící má možnost vyhrat  slevu 30% / 40% / 50% / 60%, ale také fitness náramek nebo chytrý telefon..

 3. Výhercům cen s výjimkou slev 30 %, 40 %, 50 % a 60 % bude zaslána informace o výhře na kontaktní emailovou adresu nebo telefon do 30 pracovních dnů po ukončení soutěže, spolu s uvedením způsobu předání výhry. Odpovědí na tento email výherce automaticky projevuje zájem si danou výhru převzít.

 4. Ceny s výjimkou slev 30 %, 40 %, 50 % a 60 % je možné převzít v provozovně pořadatele na adrese Karlínské náměstí 238/6, Karlín PSČ: 186 00, Praha 8, v pracovních dnech po dohodě s pořadatelem. Po dohodě pořadatele s výhercem je možné předat cenu jiným způsobem (např. zasláním prostřednictvím České pošty). Náklady s tím spojené nese výherce.


Ostatní ustanovení vztahující se k výhře


 1. Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost výherce podle jména, příjmení a data narození z občanského průkazu, popř. cestovního pasu.


Ochrana osobních údajů


 1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce a třetích stran, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcí, výrobcích a jiných aktivitách. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Účastník bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu je možné zaslat na adresu správce uvedenou výše. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybnosti o dodržování práv se může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník dále výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Rovněž tento souhlas je udělen dobrovolně a taktéž může být kdykoli bezplatně odvolán.“

 2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo zjistit na adrese zpracovatele, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, a že má právo na opravu jeho osobních údajů.

 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na podání vysvětlení zpracovatele, má-li za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo jsou-li zpracovávány v rozporu se zákonem, a že má právo na odstranění tohoto stavu.


Závěr


 1. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, včetně jejího ukončení. O reklamách či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny jinými cenami stejné nebo obdobné povahy srovnatelné hodnoty.

Kolik si chcete půjčit?
1000 Kč
15000 Kč
Na jak dlouho?
7 dní
28 dní
Částka
-
Celkem
Poplatek:
2211 Kč -
Splatnost:
-
RPSN:
-
RÚS:
0%